Újdonságaink - Könyvajánlók

Nigel Latta: Az én gyerekem, a te gyereked, a mi gyerekünk - Túlélőkalauz mozaikcsaládoknak
Nem hagyományos a családod? Persze, hogy nem! Például olyan nő vagy, aki egyedül neveli a gyerekét? Akkor 680 000 fős táborba tartozol itthon. Vagy új partnered egyúttal új gyerekeket is jelent? Sok százezer családdal osztoztok a nehéz helyzeten. Egy valami viszont biztosan összeköt titeket: azt akarjátok, hogy a gyerekeknek a legjobb legyen.
Teljes cikk >>


Nigel Latta kiváló családpszichológus mindig csak a lényeget mondja, ennyire egyszerű világsikerének titka.
Válás? Gyerekelhelyezés? Nehezen kezelhető exek? Alakuló új családformák? Ez a könyv azokon a nevelési gondjaidon segít, amelyekre eddig nem találtál megoldást.
Két szülő, három gyerek, negyven év házasság? Hol van már a régi családmodell? A tények szerint az emberek többsége ma nem így él se külföldön, se Magyarországon.
Végre egy tudósi megalapozottsággal írt, praktikus és álszentségektől mentes nevelési tanácsadó a modern szülők számára.


Polonyi Tünde Éva: Az idegennyelv-tanulás kezdete - Szó- és szabálytanulás fiataloknál és időseknél
Napjaink globális gazdasági integrációja szükségszerűen jelent nyelvterületek és kultúrák közötti migrációt is. Az idegennyelv-tanulás így a be- és kivándorlás jelenségének térhódítása révén is egyre fontosabbá válik, az elért siker vagy kudarc nagy hatással lehet egy egyén életére, és a társadalomra is (pl. bevándorlók integrációja, siker a kereskedelmi és kulturális kapcsolatokban).
Teljes cikk >>


Ha felnőtt nyelvtanulóról van szó vagy a tanulandó nyelv szerkezetileg nagyon eltér a tanuló anyanyelvétől, még nagyobb kihívást jelenthet az idegennyelvtanulás, mint máskülönben. Ebben a folyamatban óriási egyéni különbségek jelentkezhetnek: egyesek gyorsan és hatékonyan sajátítják el a nyelveket, mások kínlódva, több lépcsőben. Léteznek olyanok is, akik egyes nyelveket könnyedén megtanulnak, aztán egy bizonyos nyelvnél akadályokba ütköznek. Az egyéni különbségekhez az is hozzájárul, hogy más-más életszakaszban, más-más körülmények között kezdjük, illetve folytatjuk a nyelvtanulást.


Barcsi Antal: Gyermekvédelmi útmutató
E kiadvány célja, hogy a nevelési-oktatási intézményekben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott felelősök, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelemmel más területeken felelős munkakörben foglalkozó és a téma iránt érdeklődő szakemberek, valamint azok, akik munkájuk során fontosnak tartják a gyermekek védelmét és támogatását:
Teljes cikk >>


• áttekintést kapjanak a gyermek- és ifjúságvédelem egyes átfogóbb kérdéseiről, fontosabb elemeiről;
• hasznos ismeretekhez jussanak a nevelési-oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi tevékenységének ellátásához;
• ismerjék a gyermekeinket veszélyeztető, elsősorban a kábítószerezéssel kapcsolatos folyamatokat, a megelőzést szolgáló kezdeményezéseket, egyes hatékony módszereket;
• néhány részletében lássák és érezzék át azt, hogy milyen sokféle, mennyiségében és minőségében is jelentős tudásanyag és információ szükséges ahhoz, hogy a gyermekvédelmi munka konkrét eredményekkel is biztatni tudó interperszonális folyamataira, intim szakmai szakaszaira sor kerülhessen;
• lássák a szakmai és a szakmaközi együttműködés fontosságát, tudatosan keressék a már meg lévő, és építsék ki a kívánatos kapcsolatokat a különféle intézmények együttműködésben érdekelt szakemberei között;
• könnyebben tájékozódjanak a különféle szakmai területeken a közrebocsátott ismeretrendszer és az ajánlott irodalom segítségével.


Gombos Péter: Dobj el mindent, és olvass!
Miközben ​még mindig vannak szépirodalmat faló könyvmolyok a környezetünkben, a többség szabadidejében inkább valamilyen digitális eszköz mellett találja meg szórakozását. Jómagam régóta állítom, hogy ez ellen jobb híján – tényleg csak muszájból, hiszen az olvasóvá nevelés sokkal inkább a családi környezetben kellene, hogy történjen – a tanítók és a magyartanárok tehetnek legtöbbet.
Teljes cikk >>


Amikor néhány évvel ezelőtt egy hetedikes csoportot kaptam, rögtön elhatároztam, itt az idő, hogy bebizonyítsam, amiről addig „csak" prédikáltam. Ráadásul az alanyaim teljes mértékben megfelelőek voltak ehhez, mert a 14 gyerekből mindössze egy vallotta magát olvasónak, a többiek – saját elmondásuk szerint – soha (!) nem olvastak kedvtelésből.

A program neve: „Dobj el mindent, és olvass!" A lényege az, hogy a nap bármely szakában megszólalhat egy speciális jelzőcsengő, melyet meghallva minden diák, de a tanárok, sőt a technikai dolgozók is „leteszik a munkát", és előveszik a könyvüket. Innentől a következő jelzésig mindenki néma csendben olvas.

A „játék" gyorsan kedvelt lett, nem múlt el óra nélküle. Második alkalommal már volt, aki kérte, hadd vigye haza a könyvet, s akadt, aki rögtön szerette volna a folytatást is, mondván: „egy könyv kevés lesz a hétvégére".

Nem vagyok naiv, tudom, ezek a diákok az iskolából hazaérve még mindig előbb nyúlnak a távirányító vagy a számítógép után, mint könyvhöz. De a viszonyuk a könyvekhez, az olvasáshoz megváltozott. Remélhetőleg életre szólóan.


Gerhard Seewann: A magyarországi németek története
A kétkötetes monográfia Gerhard Seewann professzor munkája, aki tudományos életútja során a Köztes-Európa etnikai térstruktúráiban rejlő cezúrák átlépésére törekedett, mind a Kárpát-medencei államalkotó kisebbségek összehasonlító igényű történetírása és diskurzuselemzése során, mind a migrációs folyamatok múltbéli-jelenkori összefüggéseit összevető kutatásaiban. A professzort a Tübingen-Ulm-München-Graz-Pécs-Temesvár tengely mentén formálódó gazdag életműve miatt számos elismerés övezi. Az elemzett mű a rendelkezésre álló tudásanyag szintetizálásaként jött létre, így az egyetemi oktatásban és a tudományos kutatásokban résztvevők, valamint a hazai németség és a nemzetiségek története iránt érdeklődők számára is átfogó képet ad az államalapítástól napjainkig terjedő folyamatokról. A magyarországi németek történetét már számos munka megörökítette, de ezek főleg a különböző történelmi korokra, földrajzi egységekre fókuszáltan jelentek meg, szemben a Seewann-féle teljességre törekvő, innovatív történelemszemléletű művel.
Teljes cikk >>


„A magyarországi németek története" hiánypótló mű a magyar és egyetemes történetírásban, mert
több tudomány- és szakterületet érintő megközelítésével, újszerűen mutatja be a magyarországi németek szerepét Magyarország modernizációjában és a nyugat-európai kultúrkörbe kapcsolódása folyamán. A mű egyedisége főként ábrázolásmódjában rejlik, mert a németség története "multietnikus perspektívából" tárul elénk, amelyben a magyarokkal és kisebbségekkel való összefonódás korszakokon átívelve kerül bemutatásra a mindenkori Magyarország német településterületein (pl. Bácska, Bánát, Erdély, Szatmár, Szerémség, Szlavónia, Sváb-Törökország). Emellett a modern etnicitás- és identitáskutatások, valamint a legújabb transzfer-történeti eredmények ötvözése lehetővé teszi, hogy a magyarországi kisebbségek múltja összehasonlíthatóvá váljon az európai kisebbségek történetével. A mű esélyt teremt a magyarországi németség számára, hogy a vitatott történelmi korszakok kritikai feldolgozásával (pl. a nemzetszocializmus kora), előítéletektől mentesen és az uralkodó nemzeti paradigmától eltávolodva saját nézőpontjain keresztül ismerje meg nyelvileg, etnikailag, vallásilag strukturált közössége teljes történetét. A szerző a gyakran hiányos, olykor előítéletekkel terhelt résztörténeteket a magyarországi németek történeti egészévé illeszti össze. A vizsgált csoport történetét a nagyobb regionális és európai történeti összefüggések közé illeszti be, kiemelve és a többi csoporttal folyamatosan összehasonlítva a magyarországi németek tulajdonságait. A mű így minden eddiginél árnyaltabb történeti képet eredményez.
A mű további érdeme, hogy felhívja a figyelmet a történelemkutatás hiányosságaira: mik voltak az 1945 utáni elűzés hatásai az itt maradó németekre, a magyar gazdaságra és társadalomra; mik az itt maradók konfliktustapasztalatai a német falvakban az elűzöttek helyére telepítettekkel az 1948 utáni életvilág drasztikus átalakulása után; hogyan sikerült az itt maradóknak és a visszatérőknek a legsúlyosabb keretfeltételek közepette a semmiből újrakezdve visszaszerezni házukat és hazájukat?


1 - 5 / 205 tétel megjelenítése.
Tételek oldalanként 5
a következőből: 41